Mācību darbs


SKOLAS PAMATMĒRĶI:
·         Nodrošināt ikvienam Aizkraukles novada un apkārtējo teritoriju jaunietim izglītības pieejamību neatkarīgi no viņa zināšanu un prasmju līmeņa, vecuma, dzīves pieredzes un sociālā stāvokļa.

·         Veidot jauniešos motivāciju mūžizglītībai, parādot tās nozīmi mūsdienu pārmaiņu sabiedrībā.

·         Radīt skolā elastīgu mācību un audzināšanas sistēmu, balstoties galvenokārt uz pozitīvo izglītojamo pašapziņas un dzīves prasmju veidošanā.

SKOLA PIEDĀVĀ:

·         Pamatizglītību otrā posma (7 - 9 kl.) programmā. 

· Vispārējo vidējo izglītību - vispārizglītojošā virziena programmā (dienas un vakara maiņās).

·         Vispārējo vidējo izglītību izlīdzinošajā programmā (vakara maiņā).

·         Vispārējās vidējās izglītības iegūšanu eksternāta formā.

IESTĀJOTIES SKOLĀ JĀIESNIEDZ:
1.     iepriekšējās izglītības dokuments,
2.     medicīnas izziņa,
3.     pases kopija,
4.     izziņa par dzīves vietas deklarēšanu.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA:
Skolas avīze "Lielā Mute" - vadītāja Aina Mieze

Mūzikas pulciņš - vadītāja Silvija Tomaševska

DATORGRAFIKAS UN ANIMĀCIJAS DARBNĪCA – vadītāja Oļesja Beļajeva
(projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) ietvaros)